fredag den 2. december 2011

Strategiske indsatsområder 2011/12

I en tid med ”Genopretningsplan” og hurtige finansforlig er det mere vigtigt end nogensinde at uddannelsesopgaven for VUC og respekten for VUC´s opgaveløsning fremstår klar og indiskutabel. Det må VUC FYN & FYNs HF-kursus som landets største tage et vigtigt medansvar for sker.

Bestyrelsen har tidligere efterlyst, at VUC stod klarere frem med alle sine uddannelsesmuligheder. Den synlighed bør vi arbejde aktivt på i de kommende år.

UVM efterspørger en højere prøveprocent og bedre gennemførelse, hvilke krav vi må stræbe efter at kunne imødekomme med en fortsat yngre målgruppe.

Det kan bl.a. ske gennem et målrettet arbejde med afdelingernes organisering af undervisningen – fra enkeltfag til større grad af ”klasse-dannelse” - med stadig fokus på kursistens trivsel, fastholdelse på og gennemførelse af uddannelsesplanen.

Herudover må vi tage den udfordring op, som ligger i fortsat at drive undervisning i en decentral struktur, mens taxametrene beskæres og målgrupperne omlægges.

Endelig skulle vi gerne komme godt i gang med at opføre en bygning i Kottesgade i Odense til gavn for alle enkeltfagskursister m.fl. samtidig med at vi sikrer ”Tag over hovedet” for kursister på resten af Fyn.

Strategiske Indsatser:

1. Skærpelse af institutionens profil

2. Rekruttering og Fastholdelse

3. Kvalitetssikring med løbende evaluering og måling

4. Fokus på kompetenceudvikling i alle led af organisationen

5. Tilpasning af driften for at styrke resurseudnyttelsenHerunder kan  du læse, hvad VUC FYNs HF-kursus forestiller sig at gøre  påinden for hvert af de 5 punkter


1.
Skærpelse af institutionens uddannelsesprofil indadtil såvel som udadtil.

I 2011 rummer VUC FYN & FYNS HF-kursus såvel Ordinær Ungdomsuddannelse (hf2 og hf3) som Det Parallelle Uddannelsessystem -enkeltfag på mange niveauer - for unge og voksne.

Profilen skærpes ad flere veje:

a)
 Ved at deltage i flest mulige fora, kommunale -, regionale - og statslige - (selvejer), om 95 % målet, og med korte, mellem og lange videregående uddannelser om at sikre gode overgange, studieparathed og kvalitet i fagligheden (50 % målet).

b)
Synliggørelse i medierne af målrettet udviklingen af undervisningen for unge og voksne med et uddannelsesbehov, herunder især Almen Forberedelseseksamen (AF).

c)
Give organisationens værdier et eftersyn med henblik på at sikre, at de fortsat er inspirerende og udfordrer indadtil såvel som udadtil.

Samme eftersyn sker i forhold til navn, logo og hjemmeside med henblik på at sikre, at uddannelsesinstitutionens mange tilbud fremstår klarest muligt for den potentielle bruger.

d)
Sikre et fortsat tæt samarbejde med VEU-Centrets (erhvervs)skoler og arbejde på at skærpe den almene efteruddannelsesprofil overfor såvel virksomheder, de ansatte og deres organisationer som overfor jobcentre og ledige med kort uddannelse.Måling:

a) Oversigt over, hvilke fora VUC FYN deltager i (og evt. hvilke der er fravalgte)

b) Presseklip (løbende orientering i VUC FYN nyhedsbrevet)

c) Redegørelse for værdi-drøftelser

c) Brugerundersøgelse om ny hjemmeside

d) Redegørelse for arbejdet2.
Rekruttering og Fastholdelse

Vi ønsker at skabe en stigning i fastholdelse af 16 -24 årige på alle niveauer gennem:

Tidlig indsats med rettidig støtte som en forebyggende indsats i undervisningen. For at sikre kursisterne en god start gennem første semester og med det mål at øge studieaktiviteten sættes fokus på vejledning, optagelse og opfølgning.

Fokus på prøve-/eksamensdeltagelse målt i forhold til ”gennemførte på hold” under parolen ”Alle Går Til Prøve”.


Måling:
LUDUS gennemførelses- og prøve-/ eksamensopgørelser samt redegørelse for iværksatte tiltag.

Planlagte/igangværende tiltag:

Projekt Helle

Forsøg med gratis morgenmad

Introduktionsforløb på 2-årigt hf

Projekt ”Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet

Omlagt skriftligt arbejde

Forskellige it-pilotprojekter (f.eks. mobiler og Ipad)


3.
Kvalitetssikring gennem løbende evaluering og måling

Vi ønsker en evidensbaseret tilgang til udvikling og organisering af arbejdsgange i og udenom undervisningen.

LUDUS udtræk og Pivottabeller m.m. skal skærpe opmærksomheden om effekten af en aftalt indsats.

Det sker for at sikre rettidig omhu, hurtig korrektion og for at hæve vidensniveauet om de aktiviteter, som VUC FYN & FYNs HF-kursus danner ramme for.

Løbende målinger lægges til grund for drøftelserne af årets gang i afdelinger såvel som på tværs af organisationen med sigte på rettidige tilpasninger til målene.


Måling:

Redegørelse for arbejdet med afsæt i opsamling af data.4.
Fokus på kompetenceudvikling i alle led af organisationen

Vi vil styrke it kompetencer bredt gennem tilbud om opkvalificering

Vi vil støtte fortsat udvikling af pædagogikken, herunder udvikling af undervisning af nye målgrupper i synkrone og asynkrone tilrettelæggelse som f.eks. fjern-, parallel- og værkstedsundervisning.

Vi vil støtte udvikling af teamarbejde på tværs i organisationen.

Vi vil minimere sårbarhed i alle led af organisationen - gennem sidemandsoplæring og på anden vis.Måling sker gennem redegørelse for:

Opkvalificering af medarbejdernes it-kompetencer

Nye målgrupper og nye tilrettelæggelsesformer

Udvikling af teamarbejde på tværs i organisationen

Tiltag for at minimere sårbarhed i organisationen.5.
Tilpasning af driften for at styrke resurseudnyttelsen

Vi vil omlægge arbejdet for at frigøre resurser til andet formål samt tilpasse os til nye taxametre og nye budgetter.

Vi vil fortsat trimme organisationen for at høste mulige ”stordriftsfordele”. Det gælder eksempelvis administrative arbejdsgange, undervisningsarbejdets tilrettelæggelse, indførelse af teams og omlægning af fagsamarbejde.

Måling:
Årsrapporten, budget og budgetopfølgning samt redegørelse for iværksatte

Ingen kommentarer:

Send en kommentar